logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
Komunikacja bez barier
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Dla pasażera

Ceny biletów i opłaty dodatkowe

Przedstawiamy ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. od 15 grudnia 2019 roku.

Poszczególne tabele zawierają ceny biletów według taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%:

Tabela Ceny biletów jednorazowych

Tabela Ceny biletów jednorazowych wg. Taryfy Razem

Tabela Ceny biletów okresowych

Tabela ceny biletów okresowych wg Taryfy Razem

Tabela ceny biletów jednorazowych z ulgą handlową

Tabela ceny biletów okresowych z ulgą handlową

Tabela opłaty zryczałtowane

Tabela opłaty manipulacyjne

Opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
(Dz. U. Nr 14, poz. 117).

W razie stwierdzenia braku:
a) odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

2. Opłata dodatkowa wynosi:
a) 225,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
b) 180,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
c) 90,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej określonej:
a) w ust.2 pkt 1 i 2 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 60,00zł
b) w ust.2 pkt 3 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00zł

4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej:
a) w ust. 2 pkt 1 i 2 obniża się do wysokości: 100,00 zł.
b) w ust. 2 pkt 3 obniża się do wysokości: 30,00 zł.

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 675,00 zł.

Komu przysługuje ulga?

Koleje Wielkopolskie honorują wszystkie ulgi ustawowe, przysługujące pasażerom pociągów na podstawie poszczególnych ustaw.

Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych ulg stosowanych w naszych pociągach.

Szczegółowa tabela przedstawiająca uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej na podstawie ulg ustawowych wraz z listą dokumentów uprawniających do ulg znajduje się na dole strony w 'plikach do pobrania'.

Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi na podstawie biletów jednorazowych Wymiar ulgi na podstawie biletów miesięcznych imiennych
Dzieci w wieku do 4 lat 100%
Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w roku 37%
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37%
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 37% 49%
Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% 51%
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 33% 33%
Nauczyciele akademiccy 33% 33%
Posiadacze ważnej Karty Polaka 37%
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49%
(rodzice lub małżonkowie rodziców) 37% 49%

 

Honorowanie biletów POLREGIO w Kolejach Wielkopolskich

Pociągami Kolei Wielkopolskich można podróżować na podstawie biletów:

Jednorazowych
 • według taryfy normalnej
 • z ulgą handlową 50%
 • z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%)
 • z ulgami 80% i 99% przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów
 • dla uczestników przejazdów grupowych
 • według taryfy RAZEM – w ofercie „Ty i raz, dwa, trzy”,
 • wg taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej oraz REGIOkart.
Odcinkowych
 • wg taryfy normalnej
 • z ulgą handlową 50%
 • z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
 • z ulgami 80% i 99% przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów
 • wg taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej oraz REGIOkart.

 

Ponadto w naszych pociągach honorowane są następujące oferty spółki Przewozy Regionalne:

 • REGIOkarnet wydawany na przejazdy wszystkimi pociągami REGIO;
 • Karta REGIO i REGIOSenior wydawane na przejazdy pociągami REGIO;
 • Bilet Turystyczny wydawany na przejazdy pociągami REGIO;
 • bilet wg oferty „Ty i raz, dwa, trzy” przy przejazdach na odcinkach łączonych i wspólnych obsługiwanych wspólnie pociągami obu przewoźników, tj. spółek Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie;
 • bilet BUS-TRAMWAJ-KOLEJ – Jeden Bilet;
 • bilet jednorazowy na przewóz roweru, psa i rzeczy ważny w pociągach uruchamianych przez PR.

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. w uruchamianych przez siebie pociągach nie honoruje biletów spółki Przewozy Regionalne wydanych za pośrednictwem:

 • mobilnych automatów biletowych;
 • telefonów komórkowych (bilet telefoniczny);
 • internetu (bilet internetowy).

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. w uruchamianych przez siebie pociągach nie honoruje następujących biletów wydanych z ofert spółki Przewozy Regionalne:

 • mini REGIOkarnet;
 • mini bilet turystyczny;
 • bilet sieciowy;
 • bilet z oferty Poznański Węzeł Kolejowy (PWK);
 • bilet międzynarodowy;
 • kolejowe świadczenia przewozowe.

 

Honorowanie biletów ZTM w Kolejach Wielkopolskich

W pociągach Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w obrębie strefy kolejowej A (wszystkie stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz) honorowane są bilety okresowe, sieciowe ze strefą A Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zakodowane na Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej (PEKA), Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub doktoranckiej (ELD).

W pociągach nie ma możliwości aktywowania biletu zakupionego przez Internet, dlatego przed okazaniem biletu w pociągu, muszą one zostać aktywowane za pomocą interaktywnego terminala na kartę PEKA, w jednym z pojazdów ZTM lub Punkcie Obsługi Klienta.


Udostępnij: Facebook
Zapisz:

Pliki do pobrania

Wykaz cen biletów jednorazowychPOBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów jednorazowychpdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów jednorazowych wg Taryfy RAZEMPOBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów jednorazowych wg Taryfy RAZEMpdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów okresowychPOBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów okresowychpdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów okresowych wg Taryfy RAZEMPOBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów okresowych wg Taryfy RAZEMpdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów jednorazowych z ulgą handlowąPOBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów jednorazowych z ulgą handlowąpdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów okresowych z ulgą handlowąPOBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów okresowych z ulgą handlowąpdf0.1 MBPOBIERZ
Tabela ulg ustawowychPOBIERZpdf0.8 MBTabela ulg ustawowychpdf0.8 MBPOBIERZ